Privacy & Cookies NL

Privacy & Cookies

Informatie
Plustoys geeft veel om uw privacy. Daarom verwerken we alleen gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan we om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Plustoys. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/05/2018, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit Privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij ze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webshop software

Magento
Onze webshop is ontwikkeld met Magento software. Persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt ten behoeve van onze dienstverlening worden indien nodig met deze partij gedeeld. heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

Plustoys
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Plustoys. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Betalingsverwerkers


Mollie
Wij gebruiken het platform Mollie om een (deel van) de betalingen in onze webshop af te handelen. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Al het hierboven genoemde word gewaarborgd met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Mollie waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke bepalingen is toegestaan.

Klarna
Wij gebruiken het platform van Klarna om een (deel van) de betalingen in onze webwinkel af te handelen. Klarna verwerkt uw naam, adres- en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.Al het hierboven genoemde word gewaarborgd met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens gelden ook voor de onderdelen van de dienstverlening van Klarna waarvoor zij derden inschakelt. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Verzending en logistiek

FedEx
Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor de uitvoering van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van FedEx. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met FedEx delen. FedEx gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien FedEx onderaannemers inschakelt, stelt FedEx uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

GLS
Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor de uitvoering van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van GLS. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Externe verkoopkanalen

Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst, deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Beslist.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Beslist.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst, deelt Beslist.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de door u verstrekte opdracht. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Indien u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om u op een later moment - anders dan op uw verzoek - te benaderen, zullen wij u om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen vertrouwelijk op basis van de overeenkomst tussen hen en ons, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Deelname aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In het geval van fiscaal en strafrechtelijk onderzoek kan Plustoys op grond van een wettelijke verplichting worden verplicht tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons daartegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit ook als een verzoek tot kwijtschelding. Op basis van geldende administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, dus zolang de geldende termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij in verband met uw bestelling hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u deze rechten kunt inroepen. In principe sturen wij alleen kopieën en afschriften van uw gegevens naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, zullen wij u vragen u te identificeren. Wij houden de ingevulde verzoeken bij, in het geval van een verzoek om vergeving beheren wij anonieme gegevens. U ontvangt alle kopieën en afschriften van gegevens in het machinaal leesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken. U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht van inspectie
U heeft altijd recht op inzage in de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of die tot u herleidbaar zijn, in te zien. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze privacycontactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, met het bij ons bekende e-mailadres, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op correctie
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die daartoe herleidbaar zijn, aan te passen. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze privacycontactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te beperken. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze privacycontactpersoon. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens totdat u de beperking opheft niet meer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Een verzoek daartoe kunt u indienen bij onze privacycontactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres kopieën of afschriften van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Plustoys. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij kopieën en/of afschriften maken van gegevens die wij verwerken of aan u ter beschikking hebben gesteld en vervolgens de verwerking definitief staken. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit wel het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

U kunt het privacybeleid van Google hier vinden.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u dat per e-mail laten weten.

Contactgegevens
Plustoys
Schutweg 27
5145 NP
Waalwijk
Nederland
T (+31) 0416-740039
[email protected]