Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen, met als doel de levering voor Plustoys en de klant optimaal te laten verlopen. Als u vragen heeft over deze leveringvoorwaarden, kunt altijd contact met ons opnemen.

  1. Een overeengekomen tijd, waarbinnen de overeenkomst dient te worden uitgevoerd, is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Bij niet-tijdig uitvoeren van de overeenkomst dient de wederpartij Plustoys derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
  3. Tenzij anders is overeengekomen, begint de leveringstermijn te lopen vanaf de laatste van de na volgende data:
  • De datum waarop van totstandkoming der overeenkomst.
  • De datum waarop alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in Plustoys's bezit zijn en over alle technische details na orderbevestiging overeenstemming is verkregen.
  • De datum waarop Plustoys een betaling ontvangt, indien althans in de overeenkomst een betaling voor de aanvang van de fabricage is bedongen.

      4. De leveringstermijn is vastgesteld onder de conditie, dat de omstandigheden waaronder de overeenkomst door Plustoys zou worden uitgevoerd dezelfde zijn als ten tijde van het                          sluiten van de overeenkomst, en dat de nodige materialen tijdig aan Plustoys worden geleverd. Indien vertraging ontstaat doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of                    de nodige materialen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan Plustoys zijn geleverd, wordt de leveringstermijn stilzwijgend verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.

      5. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke de wederpartij enig aan Plustoys verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft                       gelaten.

      6. Plustoys is gerechtigd levering in gedeelten te doen laten plaatsvinden, waarbij de hierna omschreven betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.

      7. Als tijdstip van aflevering geldt het ogenblik, waarop de zaken de fabriek of het magazijn (dit ter vrije keuze van Plustoys) verlaten, of indien verzending door oorzaken buiten
          Plustoys's schuld niet mogelijk is, dan wel het ogenblik waarop de zaken ter verzending gereed staan.

      8. Indien de wederpartij na het verstrijken van de leveringstermijn weigert de bestelde zaken af te nemen, staan deze zaken te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.                   Alle kosten die veroorzaakt worden door weigering van de bestelde zaken zijn voor rekening van de wederpartij.

      9. De verzendkosten zijn in Nederland (tenzij anders aangegeven) bij een aankoopbedrag tot € 40,00, € 3,95 per bestelling. Als uw aankoopbedrag hoger is dan € 40,00, gelden er geen                      verzendkosten (tenzij anders aangegeven).
          De verzendkosten zijn in België (tenzij anders aangegeven) € 3,95 per bestelling. Als uw aankoopbedrag hoger is dan € 40, dan is de verzending (tenzij anders aangegeven) gratis.